Dispečink +420 606 065 137

Seznam odpadů přijímaných na skládce SI-O Halda Jarov:

Kat. číslo Druh odpadu
01 Odpady z geolog. průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo z fyz. zpracování nerostů
01 04 09 Odpadní písek a jíl z fyz. zpracování nerostů
01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene
10 Odpady z tepelných procesů
10 01 01 Škvára, struska ze spalovacích zařízení
10 02 02 Nezpracovaná struska z průmyslu železa a oceli
10 09 03 Pecní struska ze slévání železných odlitků
10 09 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání
10 09 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání
10 11 03 Odpadní materiál na bázi skelných vláken z výroby skla
10 13 01 Odpad surovin před tepel. Zpracováním z výroby cementu a vápna
10 13 04 Odpady z kalcinace a hašení vápna
10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu
10 13 13 Pevné odpady z čištění plynu z výroby cementu a vápna
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal
11 Odpady z chemických a povrchových úprav a hydrometalurgie neželezných kovů
11 01 10 Kaly a filtrační koláče
16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
16 11 02 Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žár. mat. z metal procesů
16 11 04 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů
16 11 06 Vyzdívky a žáruvzdorné mat. z nemet. procesů
17 Stavební odpady
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků
17 03 02 Asfaltové směsi
17 05 04 Zemina a kamení
17 05 06 Vytěžená hlušina
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku
17 06 04 Izolační a stavební materiály
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry
19 Odpady ze zaříz. na zprac. odpadu z čistíren odp. vod a z výr. pro spotř. lidí a prům. účely
19 08 02 Odpady z lapáků písku
KD WASTE, s.r.o. © 2011 | Developed by Kinet